Prijzen

Beroepsvereniging 

Mentalcare is aangesloten bij beroepsvereniging ABVC en overkoepelende organisatie RBCZ  waardoor de meeste zorgverzekeraars
de kosten deels vergoeden. 

Kosten van een consult.

Kosten per zijn € 90,00 per sessie of € 45,00. Een sessie duurt respectievelijk gemiddeld 1,15 minuten en 45 minuten.

Gesprekken die niet tijdig worden afgezegd (minimaal 24 uur van tevoren) worden in rekening gebracht.

N.B.: De factuur dient eerst aan mij voldaan te worden, alvorens u deze declareert bij uw zorgverzekeraar.

 • Informeer bij uw verzekering voor de hoogte van uw vergoeding op jaarbasis. De therapie valt onder alternatieve therapieën of complementaire geneeswijzen/behandelwijzen. Soms wordt dit ook aangeduid met natuurgeneeskunde, additieve geneeswijzen of alternatieve geneeswijzen.
  De meeste verzekeringen vergoeden een deel van de kosten.
 • Er wordt géén aanspraak gemaakt op uw eigen risico, dit i.v.m. vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.
 • Een verwijsbrief van uw huisarts is niet nodig. U kunt altijd terecht voor een afspraak.

Klachten

Mentalcare is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)

Newtonlaan 51,3584 BP UTRECHT
T. 085 - 90 22 863
E. info@scag.nl
W. www.scag.nl

Algemene Voorwaarden

Hier treft u de algemene voorwaarden van Mental Care aan.

Privacyverklaring

Mentalcare is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet schriftelijk om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Heeft u hier bezwaar tegen kunt u een schriftelijk verzoek indienen voor de verwijdering hiervan.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mentalcare.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ilsemilot.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mentalcare neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mentalcare) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mentalcare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 15 jaar > Voorgeschreven door de beroepsvereniging AbvC waarbij Mentalcare is aangesloten. Heeft u daar bezwaar tegen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mentalcare verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mentalcare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mentalcare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mental Care via 06 27028801.

Wil je de grip op je leven terugkrijgen, maar kom je er alleen niet meer uit? Heb je professionele begeleiding nodig? Ik help je graag!

Maak een afspraak
Wil je de grip op je leven terugkrijgen, maar kom je er alleen niet meer uit? Heb je professionele begeleiding nodig? Ik help je graag!